Biuletyn Informacji Publicznej

BIP GKS GieKSa Katowice S.A.

StatutSTATUT DOSTĘPNY -> TUTAJ

STATUT

GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach

 

Tekst jednolity

Uwzględniający zmiany wprowadzone: Aktem notarialnym z dnia 25 maja 2016 r. Repertorium A numer 2222/2016, aktem notarialnym z dnia 13 lipca 2016 r. Repertorium A numer 3069/2016, aktem notarialnym z dnia 12 sierpnia 2016 r. Repertorium A numer 3390/2016, aktem notarialnym z dnia 30 listopada 2016 r. Repertorium A numer 5448/2016, aktem notarialnym z dnia 13 czerwca 2017 r. Repertorium A numer 2545/2017, aktem notarialnym z dnia 24 listopada 2017 r. Repertorium A numer 5880/2017, aktem notarialnym z dnia 28 marca 2018 r. Repertorium A numer 1574/2018 oraz aktem notarialnym z dnia 28 czerwca 2018 r. Repertorium A 3360/2018.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

 1. Firma Spółki brzmi: GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna.------------------------------------
 2. Spółka może używać skróconej nazwy GKS GieKSa Katowice S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Uchwały dotyczące zmiany siedziby, barw klubowych, herbu, oraz nazwy klubu GKS Katowice wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy.-------------------------------------------------------------------------
 4. Podstawowymi zadaniami Spółki jest uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju, jak również prowadzenie działalności gospodarczej w celu i w rozmiarach służących realizacji podstawowych zadań Spółki.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.------------------------------------------------------------------------

§ 3

 1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.----------------------------------
 2. Spółka może powoływać i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może tworzyć i przystępować do innych spółek, stowarzyszeń i fundacji w kraju i za granicą, jak również może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach z innymi podmiotami.--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.----------------------------------------------------------------------

§ 5

Założycielem Spółki Akcyjnej jest CENTROZAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Powstańców numer 34 (kod 40-954), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068749.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 6

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:---------------------------------------------------------------------
 1. PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,       
 3. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-------------------
 4. PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----------------------------------
 5. PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,----------------------------
 6. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,----------------------------------------------
 7. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,----------------------------------------
 8. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 9. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----------------------------------------------
 10. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,        
 11. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,         
 12. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----------------------------------------------------------------------------------------------
 13. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 14.  PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-
 15. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,---------------------------------------------------------------
 16. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 17. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-------
 18. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
 19. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,           
 20. PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,----------------------------------------------
 21. PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych,------------------------------------------------
 22. PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,-----------
 23. PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,-----------------------------------
 24. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 25. PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.----------
 1. Spółka prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego, którą stanowi:-----------------
 1. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania kulturą fizyczną i zdrowym trybem życia poprzez organizowanie spotkań m. in. z trenerami, znanymi sportowcami, lekarzami medycyny sportowej (PKD 93.29.Z),-----------------------------------------------------------------------------
 2. Organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz z rodzin najuboższych poprzez dostarczanie posiłków regeneracyjnych i napojów zarówno podczas zajęć sportowych prowadzonych przez Spółkę jak i w szkołach i instytucjach ze Spółką współpracujących, Pomoc finansowa i rzeczowa dla zdolnych dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz będącej w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie poradnictwa resocjalizacyjno – wychowawczego dla osób z rodzin patologicznych; zapewnienie bez odpłatności uzdolnionym dzieciom i młodzieży ubiorów sportowych niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach w ramach prowadzonego ośrodka szkoleniowego (PKD 88.99. Z),    
 3. Organizowanie i finansowanie opieki medycznej, fizjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (PKD 86.90. A);----------------------------------------------------------------------------
 4. Organizowanie nieodpłatnie (zapewnienie szkoleniowca, materiałów wyżywienia, zakwaterowania) kursów, różnorodnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych oraz szkoleń dla kadry instruktorskiej do pracy z dziećmi i młodzieżą (PKD 85.59.B);------------------
 5. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych w zakresie piłki nożnej poprzez zapewnienie finansowania specjalistycznych ośrodków do prowadzenia zajęć sportowych - sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska, zakwaterowania, wyżywienia oraz kadry trenerskiej; Prowadzenie skautingu talentów poprzez organizowanie i finansowanie wyjazdów oraz testów sprawnościowych zarówno wyjazdowych jak i miejscowych mających na celu wyłowienie talentów w zakresie piłki nożnej; Organizowanie imprez turystycznych, obozów sportowo-szkoleniowych i wypoczynkowych oraz wymiany międzynarodowej mającej na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej poprzez zapewnienie dowozu, zakwaterowania i wyżywienia oraz pokrycia kosztów udziału dzieci i młodzieży w danej imprezie sportowej (PKD 85.51.Z);---------
 6. Wspieranie ekologicznych inicjatyw społecznych poprzez propagowanie ochrony środowiska i gromadzenie funduszy na ten cel (PKD 94.99.Z).-----------------------------------------------

oraz działalność odpłatną pożytku publicznego, którą stanowi:-------------------------------

 1. Organizowanie imprez turystycznych, obozów sportowo-szkoleniowych i wypoczynkowych oraz wymiany międzynarodowej mającej na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej poprzez zapewnienie dowozu, zakwaterowania i wyżywienia oraz pokrycia kosztów udziału dzieci i młodzieży w danej imprezie sportowej (PKD 79.90.C);--------
 2. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);----------------------------------------------------------------
 3. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),-------------------------------------------------------------------
 4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
 5. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);---------------------------------------------
 6. Zapewnienie za odpłatnością uzdolnionym dzieciom i młodzieży ubiorów sportowych niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach w ramach prowadzonego ośrodka szkoleniowego (PKD 47.19.Z);     
 7. Organizowanie i finansowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (PKD 85.60.Z).---------------
 1. Działalność, dla której wykonywania jest wymagane uzyskanie koncesji, zezwoleń lub spełnienie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu.-
 2. Spółka prowadzić będzie działalność na rachunek własny, a także we współpracy i kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.---------------------------------------------------------------------------------
 3. Spółka jest klubem sportowym wielosekcyjnym, przy czym w jednej dyscyplinie może prowadzić tylko jedną sekcję sportową.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.

§ 7

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.923.735,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych) oraz dzieli się na 55923735 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:       
  1. 100.000 akcji serii A, o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. 6.000.878 akcji serii B, o numerach od 0000001 do 6000878, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,----------------------------------------------------------------------------------------------
  3. 3.000.000 akcji serii C, o numerach od 0000001  do 3000000,  o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,----------------------------------------------------------------------------------------------
  4. 1.000.000 akcji serii D, o numerach od 0000001  do 1000000,  o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,----------------------------------------------------------------------------------------------
  5. 575.000 akcji serii E, o numerach od 000001  do 575000,  o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. 2.347.857 akcji serii F, o numerach 0000001 do 2.347.857, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. 1.200.000 akcji serii G, o numerach 0000001 do 1200000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. 1.600.000 akcji serii H, o numerach 0000001 do 1600000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. 2.500.000 akcji serii I, o numerach 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. 1.100.000 akcji serii J, o numerach 0000001 do 1100000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. 1.400.000 akcji serii K, o numerach 0000001 do 1400000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. 1.250.000 akcji serii L, o numerach 0000001 do 1250000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. 1.250.000 akcji serii Ł, o numerach 0000001 do 1250000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. 2.000.000 akcji serii M, o numerach 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. 1.100.000 akcji serii N, o numerach 0000001 do 1100000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. 4.000.000 akcji serii O, o numerach 0000001 do 4000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. 1.400.000 akcji serii P, o numerach 0000001 do 1400000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. 4.500.000 akcji serii R, o numerach 0000001 do 4500000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. 6.800.000 akcji serii S, o numerach 0000001 do 6800000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20. 1.000.000 akcji serii T, o numerach 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  21. 2.000.000 akcji serii U, o numerach 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  22. 2.000.000 akcji serii W, o numerach 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  23. 3.000.000 akcji serii X, o numerach 0000001 do 3000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  24. 4.800.000 akcji serii Y, o numerach 0000001 do 4800000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.------------------------------------------------------
 3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.----------------------------------------------
 4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.--------------------------
 5. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przez Akcjonariusza Założyciela w całości gotówką przed zarejestrowaniem Spółki.-----------------------------------------------------------------------------------
 6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji, a także na podstawie przepisu art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.-------------------------------
 7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeniesienie na kapitał zakładowy środków z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki), w tym również z kapitałów rezerwowych utworzonych w przypadku określonym w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, które zgodnie ze statutem nie mogą być przeznaczone do podziału miedzy akcjonariuszy oraz z kapitału zapasowego.-------------------------------------------------------------

 

 

§ 7a

 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 32.342.801,00 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset jeden złoty), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).---------------------------------------------------------------
 2. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.------------------------------------------
 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić  dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:---------------
  1. ustalania ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,---------------------------------------------------------
  2. ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,----------------------------
  3. zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----------------------------------------------------------------------------
  4. podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,--------------------------------------------------------------------------------------
  5. podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-------------------------
 5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.--------

§ 8

 1. Akcje serii A o numerach od 000001 do 100000 są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaną objęte w całości za gotówkę.---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Cena emisyjna akcji serii A równa jest wartości nominalnej akcji serii A i wynosi 1,00 zł (jeden złoty).      

 

§ 9

 1. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.---------------------------------------------------------------------------
 2. W interesie Spółki dotychczasowi Akcjonariusze mogą być pozbawieni prawa poboru akcji nowej emisji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.--------------------------------

§ 10

 1. Akcje Spółki są zbywalne.---------------------------------------------------------------------------------
 2. Spółka może dokonywać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne i akcji imiennych na akcje na okaziciela.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonuje Zarząd Spółki na żądanie Akcjonariusza, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne przepisy prawa nie uniemożliwiają zamiany akcji.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 11

 1. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje maja być umorzone. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.-
 2. Z tytułu umorzenia akcji Akcjonariuszowi przysługuje wypłata kwoty równej wartości jego umorzonych akcji, obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego.-------
 3. Spółka ma prawo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje  zamienne  na  akcje.-----------------------------------------------------------------------------------------

 

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:----------------------------------------------------------------------------------------------

1) Zarząd.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Rada Nadzorcza.-----------------------------------------------------------------------------------------------

3) Walne Zgromadzenie.-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ZARZĄD

§ 13

 1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata, za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których kadencja trwa rok.   
 2. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powołany przez Założyciela Spółki.---------------------------------------------------------------------
 3. Rada Nadzorcza może, odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki, przed upływem kadencji, albo też zawiesić członka Zarządu lub cały Zarząd w czynnościach.-----------------------------------
 4. Z członkami Zarządu zawiera się umowy o świadczenie usług zarządzania, na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.----------------------

§ 14

 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.--------------------------------------
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone obowiązującymi przepisami lub niniejszym Statutem, nie należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.----------------------------------------------------------
 3. Zarząd, przed dokonaniem czynności, która wymaga, zgodnie z przepisami prawa lub Statutem Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchwały Rady Nadzorczej, zobowiązany będzie do uzyskania zgody odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.--------------------------------------
 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie są obecni lub zostali powiadomieni o terminie posiedzenia oraz o porządku obrad co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.-------------
 5. Uchwały Zarządu mogą być również powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wezmą udział w głosowaniu. Za datę tak podjętej uchwały uważa się datę otrzymania ostatniego głosu przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.       
 6. Tryb działania Zarządu szczegółowo określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.--------------------------------------------------------------
 7. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie.--------------------------------------------   
 8. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:---------------------------------------------------------------------
  1. przyjęcie regulaminu Zarządu,------------------------------------------------------------------------
  2. przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,------------------------------
  3. powołanie prokurenta,----------------------------------------------------------------------------------
  4. przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich planów Spółki;----
  5. nabycie lub zbycie aktywów trwałych, innych niż nieruchomości lub zaciąganie zobowiązań, o wartości netto równej lub przekraczającej równowartość kwoty 200000 (dwustu tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 lit. k) oraz § 21 ust. 1 lit. w),---------------------------------------
  6. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia.   
 9. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie informować Radę Nadzorczą o wszelkich nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 15

 1. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. Podejmowane decyzje wymagają uchwały Rady Nadzorczej.--------------
 2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.-------------------

 

RADA NADZORCZA

§ 16

 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.--
 3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-------------------------------------
 4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa na piśmie Zarządowi oraz do wiadomości Prezydentowi Miasta Katowice.------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 17

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.---------------------------------
 2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej,  oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, należy:-------------------------------------------------
  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----------
  2. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków  lub pokrycia strat;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. a) i b).-------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:---------------------------------------------------
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;------------------------------------------------
  2. zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;--------
  3. wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi;       
  4. zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu działania Zarządu;------------------
  5. zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki;-----------
  6. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu;------------------------------------
  7. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, Spółki;     
  8. wyrażanie zgody na zakładanie przez Spółkę oddziałów;--------------------------------------
  9. przedstawianie swojego stanowiska we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;-------------------------------------------------------------------------------
  10. opiniowanie rocznych planów rzeczowo- finansowych oraz wieloletnich planów Spółki;
  11. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych lub na zaciąganie zobowiązań o wartości netto przekraczającej równowartość 500000 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczających równowartości 1000000 (jednego miliona) EURO w złotych;
  12. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek powyżej wartości przekraczającej równowartość 500000 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczających równowartości 1000000 (jednego miliona) EURO w złotych i ustanowienie zabezpieczeń dla nich;----------------------------
  13. uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;--------------------------------------------------------
  14. sporządzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w danym roku obrotowym, 
  15. delegowanie członka Rady Nadzorczej do zawierania z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania;-----------------------------------------------------------------------------------------------
  16. nadzorowanie wykonania przez Zarząd Spółki uchwał Walnego Zgromadzenia.---------

§ 18

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----------------
 2. Tryb działania Rady Nadzorczej szczegółowo określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą a zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.--------------------------------------------
 3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.-----------------------------------------------------------------
 4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne określone przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1201 z późn. zm.).---------------------------------------------------------------------
 5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. 

 

 

§ 19

 1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.--------------------------------------------------------------------
 2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub odpowiednio przez Wiceprzewodniczącego.-----------------------------------------------------------------------------------
 4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.------------------------
 6. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie do jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.-----------------------------------------------------------------------
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----------------------------------------------------------------------------
 8. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------------------
 10. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia, gwarantujący zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------
 11. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.------------------------------------------------------------
 12. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.----------------------------
 13. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.----------------------------------------------------------------
 14. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-------------------------------------
 15. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.16 nie stosuje się.---------------
 16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.--------------------------------------------------------
 17. Podjęte w trybie ust.16 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.----------------------------------------------------------------------------

 

WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.------------------------------
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się każdego roku, nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.------------------------------------------------------------------
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----------------------------------------------------------------------------------------
 4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach.--------------------

§ 21

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:--------------------------------
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy,-------------------------------------------------------------------------------------------
  2. podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,------------------------------
  3. udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym.--------------------------------------------------------------------
  4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i ustalanie zasad ich wynagradzania,          
  5. zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,----------------------------------------
  6. wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienie na nim prawa użytkowania,--------------------------------------------------------------------------------------------
  7. emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,---------------------------------
  8. zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-------------
  9. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-------------------------------------------
  10. połączenie lub przekształcenie Spółki,-------------------------------------------------------------
  11. rozwiązanie Spółki, powoływanie i odwoływanie likwidatorów oraz ustalania ich wynagrodzenia,     
  12. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,--------------------------------------------------
  13. podjęcie decyzji o wprowadzaniu lub wycofaniu akcji Spółki z notowań giełdowych oraz obrotu publicznego,---------------------------------------------------------------------------------------------
  14. tworzenie i znoszenia funduszy celowych,-------------------------------------------------------
  15. umarzanie akcji i określanie warunków tego umorzenia,--------------------------------------

p)    zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,---------------

r)  podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości, użytkowania  wieczystego lub udziału w nieruchomości;--------------------------------------------------------------------------------------

s)  podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub zastawiania akcji, obligacji i udziałów innych podmiotów gospodarczych o wartości przekraczającej 1000000 (jeden milion) EURO;

t)   podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek powyżej równowartości 1000000 (jednego miliona) EURO w złotych i ustanowienie zabezpieczeń dla nich;    

u)    podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych lub na zaciąganie zobowiązań, jeżeli ich wartość netto przekracza równowartość 1000000 (jednego miliona) EURO w złotych;-------------------------------

w) wyrażenie zgody na tworzenie spółek oraz przystępowanie Spółki w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do innych spółek;------------------------------------------------------------------

y)   wyrażanie zgody na tworzenie i przystępowanie do stowarzyszeń i fundacji;------------

z)   wyrażenie zgody na dokonywanie zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela;------

ż)   Walne Zgromadzenie może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy;-------------------------------------------------------------------------------------

aa) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1201 z późn. zm.).------------

 1. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie Spółki.-------------------------------------------------------------

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w sposób określony przepisami Kodeksu spółek handlowych.          
 2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym dla zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia lub w terminie przewidzianym w Statucie oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.---------------
 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.------------------------------------------------------------------
 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------
 5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni  przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-------------
 7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia ogłosić zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.---------------

§ 23

 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.---------------------------------------------------------------------------------------
 2. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach.     

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały w sprawie nieumieszczonej w porządku obrad.---------
 3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określając szczegółowo tryb i zasady prowadzenia obrad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 25

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli zostało zwołane zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym Statucie.------------------------------------------------------------------------------------------
 2. O ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością oddanych głosów.------------------------------------

§ 26

 1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza w sprawach wymienionych w treści przepisu art. 420 Kodeksu spółek handlowych.---------------------------------------------
 2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, przy czym uchwała w tym względzie musi zostać podjęta większością dwóch trzecich głosów, przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

 

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 27

Organizacje przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----------------------------------------------------------------------

§ 28

 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-------------------------
 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2009 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 29

Spółka tworzy fundusze specjalne na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.-----------------

§ 30

Kapitał zapasowy jest tworzony z czystego zysku. Odpis na kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 części kapitału zakładowego.-------------

§ 31

Całość dochodu Spółki, przeznaczona zostaje na realizację celów statutowych a zysku, po dokonaniu obowiązkowych odpisów, nie przeznacza się do podziału między Akcjonariuszy i pracowników Spółki.          

§ 32

Zabrania się:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. udzielania przez Spółkę pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Spółki w stosunku do akcjonariuszy Spółki, członków organów Spółki lub pracowników Spółki oraz osób, z którymi akcjonariusze, członkowie organów Spółki oraz pracownicy Spółki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",------------------------------------------------------------
 2. przekazywania majątku Spółki na rzecz akcjonariuszy Spółki, członków organów Spółki lub pracowników Spółki oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,------------------------
 3. wykorzystywania majątku Spółki na rzecz akcjonariuszy Spółki, członków organów  Spółki lub pracowników Spółki oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,---------------------------------------
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą akcjonariusze Spółki, członkowie organów Spółki lub pracownicy Spółki oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.-------------------------------------------------------

 

 

 

§ 33

 1. Zarząd będzie przekazywał członkom Rady Nadzorczej nie zweryfikowane kwartalne sprawozdania finansowe. Zarząd dostarczy te sprawozdania wszystkim członkom Rady Nadzorczej w ciągu dwudziestu dni po upływie każdego kwartału.------------------------------------------------------------------------
 2. Zarząd będzie sporządzał roczne budżety. Zarząd będzie przedstawiał projekt budżetu na następny rok obrotowy Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia nie później niż na 60 (sześćdziesiąt)  dni przed końcem bieżącego roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 34

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, wówczas Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.---------------------------

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 35

 1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.--------------------------------------------------------------
 2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji”.-------------------------
 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba ze Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.         
 4. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między Akcjonariuszy proporcjonalnie do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.----------

§ 36

Ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.----------------------------------------------------------------------------------

§ 37

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.------------------------------------------------------

§ 38

Pierwszy Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki powołane będą przez Akcjonariusza Założyciela w Akcie Zawiązania Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 39

Koszty poniesione przez spółkę w związku z jej utworzeniem w przybliżeniu szacują się kwotą 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych).------------------------------------------------------------------------------------------

Na kwotę niniejszą składają się koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu oraz koszty związane z rejestracją Spółki.-----------------------------------------------------------------------------------------------